Best DIY Home Generator & Solar Power Plans

 

Your Own Home 3D Solar Panels Power SystemBackyard Revolution

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Easily Generate Free Home Electric PowerPower Efficiency Guide

 

How Do You Make A Magnetic Generator?

Magnetic generators can use optical discs to make integrated circuits. A magnetic generator is a device that supplies a high-voltage electrical energy pulse to a spark plug in a gasoline-powered internal combustion engine ignition system. Once used in all petrol-powered cars, it is now only used in lawn mowers, chainsaws, and internal combustion aircraft engines. Each revolution, the cam opens the contact breaker one or more times, interrupting the generation of an electric current that generates an electromagnetic field in the primary coil. When the magnetic field disappears, the voltage is generated on the primary coil. When these contacts are open, the contact spacing means that the voltage on the primary coil will straddle these points. A capacitor is placed at these points to calm the arc, smooth the voltage on the primary coil, and control the rate of dissipation of electrical energy on the primary coil.

Magnetgeneraatorid saavad optiliste ketaste abil kasutada integraallülitusi. Magnetgeneraator on seade, mis varustab bensiinil töötava sisepõlemismootori süütesüsteemi süüteküünlaga kõrgepinge elektrienergia impulsi. Kui seda kasutati kõigis bensiinimootoriga autodes, kasutatakse seda nüüd ainult muruniidukite, kettsaagide ja sisepõlemismootoritega mootorites. Iga pöörde korral avab nukk ühe või mitu korda kontaktlüliti, katkestades elektrivoolu tekitamise, mis tekitab primaarmähises elektromagnetilise välja. Kui magnetväli kaob, genereeritakse pinge primaarmähises. Kui need kontaktid on avatud, tähendab kontaktide eraldamine seda, et primaarmähises olev pinge paigutatakse nendesse punktidesse. Nendele punktidele asetatakse kondensaator, mis kaare rahustab, primaarmähises pinget pehmendab ja primaarmähises elektrienergia hajumise kiirust kontrollib.

Gjeneratorët magnetikë mund të përdorin disqe optikë për të bërë qarqe të integruara. Një gjenerator magnetik është një pajisje që furnizon një impuls të energjisë elektrike të tensionit të lartë në një prizë shkëndijë në një sistem të ndezjes së brendshme të motorit me djegie që funksionon me benzinë. Dikur përdoret në të gjitha makinat me benzinë, tani përdoret vetëm në makinat e lëndinëve, sharrat me sharrë elektrike dhe motorët e avionëve me djegie të brendshme. Revolutiondo revolucion, kamera hap çelësin e kontaktit një ose më shumë herë, duke ndërprerë gjenerimin e një rryme elektrike që gjeneron një fushë elektromagnetike në spiralen primare. Kur fusha magnetike zhduket, voltazhi gjenerohet në spirale primare. Kur këto kontakte janë të hapura, ndarja e kontaktit nënkupton që tensioni në spiralën parësore do të vendoset në këto pika. Një kondensator është vendosur në këto pika për të qetësuar harkun, për të zbutur tensionin në mbështjellësin primar dhe për të kontrolluar shkallën e shpërndarjes së energjisë elektrike në spiralen primare.